http://facebook.com/CampRestCom

Terms and conditions of using the service

 1. Postanowienia ogólne
  1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usługi drogą elektroniczną za pomocą serwisu internetowego, zlokalizowanego pod adresem www.camprest.com (dalej: „Serwis”), na rzecz użytkowników końcowych sieci Internet, odwiedzających Serwis (dalej: „Użytkownicy”).
  2. Usługa świadczona jest przez S-Trans, Piotr Kozłowski z siedzibą w Bielsku-Białej, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Świerkowa 28, NIP PL9372364105, REGON: 072911180 (dalej: „Usługodawca”).
  3. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204).
 2. Usługa i korzystanie z usługi
  1. Świadczona usługa polega w szczególności na:
   • udostępnianiu użytkownikom końcowym sieci Internet zawartości Serwisu, w tym wpisów i innych treści związanych z tematyką podróżowania;
   • umożliwieniu użytkownikom końcowym sieci Internet umieszczania komentarzy, wpisów, dodawania własnych treści i danych do treści zawartych w Serwisie, a także korzystanie z narzędzi umożliwiających aktywne korzystanie z Serwisu i wymianę informacji między Użytkownikami;
  2. Usługa dostępna jest dla użytkowników końcowych sieci Internet.
  3. Świadczona usługa przeznaczona jest:
   • w zakresie, o którym mowa w pkt. 2.1 lit. a – dla wszystkich użytkowników końcowych sieci Internet, korzystających z Serwisu
   • w zakresie, o którym mowa w pkt. 2.1 lit. b – dla użytkowników końcowych sieci Internet, którzy dokonali dodatkowej rejestracji w Serwisie.
  4. Korzystanie z Serwisu jest nieodpłatne, co nie wyłącza możliwości wprowadzenia do niego pewnych dodatkowych usług płatnych, świadczonych przez Usługodawcę lub osoby trzecie, przy czym Użytkownik każdorazowo otrzymuje w tym zakresie stosowną informację, umożliwiającą mu podjęcie świadomej decyzji o korzystaniu z usług płatnych.
  5. W ramach Serwisu mogą być zamieszczane reklamy i ogłoszenia osób trzecich, w tym w ramach przesyłania informacji handlowej bądź reklamy w formie pop-ups. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę reklam osób trzecich.
  6. Prawidłowe korzystanie z usługi jest możliwe przy pomocy podłączonego do sieci Internet komputera klasy PC, Mac lub podobnego, wyposażonego w system operacyjny (Windows, Mac OS, Linux lub podobny) oraz najnowsze wersje popularnych przeglądarek internetowych (tj. m.in. Firefox, Chrome, Safari), obsługujących JAVA SCRIPT. Niektóre usługi i narzędzia mogą wymagać dostępu do konta e-mail, zaś korzystanie z zamieszczanych usług wideo może wymagać posiadania oprogramowania Windows Media Player w wersji 9 lub nowszej, Adobe Flash Player w wersji 9 lub nowszej, chyba że inaczej zaznaczono.
  7. W trakcie korzystania z usługi w systemie informatycznym Użytkownika mogą być instalowane pliki cookies. Pliki cookies wykorzystywane są przez usługodawcę dla celów statystycznych, zapewnienia bezpieczeństwa, funkcjonalności i wydajności Serwisu. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). 
Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej. Szczegółowa informacja o ciasteczkach (cookies) dostępna jest dodatkowo pod adresem www.camprest.com/......
 3. Rejestracja w Serwisie
  1. Użytkownikiem Serwisu, o jakim mowa w pkt 2.3 może być osoba fizyczna w wieku powyżej 13 lat, która po zaakceptowaniu postanowień Regulaminu, zrealizuje procedurę rejestracji w Serwisie zakończoną skutecznym założeniem konta. Osoby, które posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, w tym osoby, które ukończyły 13 lat, a nie ukończyły lat 18, mogą korzystać z usług Serwisu za zgodą rodziców lub innych przedstawicieli ustawowych.
  2. Procedura rejestracji polega na wypełnieniu formularza znajdującego się pod adresem www.camprest.com/pl/register lub www.camprest.com/pl/login oraz akceptacji niniejszego Regulaminu. Procedura rejestracji może się odbywać także za pośrednictwem konta na Facebook'u. Wraz z akceptacją niniejszego Regulaminu następuje zawarcie Umowy.
  3. Jedna osoba może mieć tylko jedno konto w Serwisie. Niedozwolone jest udostępnianie konta innym osobom.
  4. Poprzez zrealizowanie procedury rejestracji w Serwisie skutkującej założeniem konta, Użytkownik zapewnia i oświadcza, iż:
   • Zapoznał się i zaakceptował bez wyjątków treść Regulaminu;
   • Przyjmuje do wiadomości, że informacje umieszczone przez niego w Serwisie są dostępne nieograniczonemu kręgowi użytkowników sieci Internet. Powyższe nie dotyczy:
    • adresu e-mail;
    • hasła do konta;
    • kodów aktywacyjnych lub innego tego typu poufnych danych;
   • Dodatkowo, Użytkownik może zdecydować, czy chce aby widoczne były jego dodatkowe dane, w postaci imienia i nazwiska, wieku, numeru telefonu oraz miejscowości.
   • Udziela Usługodawcy nieodpłatnego i nieograniczonego czasowo ani terytorialnie upoważnienia na rozpowszechnianie swojego wizerunku i danych w przekazywanych do Serwisu materiałach.
  5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu prawidłowej rejestracji Konta konieczne jest podanie w procesie rejestracji następujących co najmniej imienia i nazwiska lub pseudonimu oraz adresu e-mail
  6. Login podany w ramach rejestracji konta nie może być obraźliwy lub wulgarny, a także nie może powodować skojarzeń z Usługodawcą (np. admin123, moderator333, etc.).
  7. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swych danych, a także prawo ich poprawiania i edytowania za pomocą panelu Użytkownika
  8. Konto może zostać usunięte przez Administratora bez jakichkolwiek uprzedzeń, co spowoduje całkowite i bezpowrotne usunięcie Konta, jeżeli Usługodawca stwierdzi, iż:
   • Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu;
   • Użytkownik nie zalogował się ani razu do Serwisu przez okres 12 miesięcy od ostatniego zalogowania;
   • Użytkownik posiada więcej niż jedno Konto - w takim przypadku usunięte mogą zostać wszystkie Konta Użytkownika;
 4. Zamieszczanie treści w Serwisie
  1. Usługodawca informuje, że niedozwolone jest zamieszczanie w ramach korzystania z usługi treści mogących stanowić naruszenie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub dobrych obyczajów, w szczególności:
   • zawierających treści obsceniczne lub wulgarne;
   • nawołujących do nienawiści w szczególności ze względu na rasę, płeć, narodowość, przynależność państwową, orientacje seksualną, obrażające uczucia religijne lub kwestionujące bezwyznaniowość;
   • propagujących ideologie nazizmu, komunizmu oraz kwestionujące prawdę historyczną;
   • godzących w dobra osobiste jakichkolwiek osób trzecich;
   • naruszających prawa własności intelektualnej osób trzecich, w tym prawa do znaku towarowego lub innych oznaczeń odróżniających oraz w prawa autorskie i prawa pokrewne;
   • promujących, zachęcających lub instruujących w zakresie działań przestępczych;
   • mogących stanowić zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania systemu informatycznego, za pomocą którego świadczona jest Usługa (w szczególności więc, w ramach Serwisu zabronione jest korzystanie z botów, wirusów, złośliwych skryptów, plików, programów lub innych narzędzi mających na celu dokonania ataków na Serwis lub serwer Usługodawcy).
  2. Usługodawca informuje, że niedozwolone jest zamieszczanie, w ramach korzystania z Usługi, treści naruszających cudze prawo do prywatności oraz treści o charakterze promocyjnym.
  3. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za zamieszczane za pomocą usługi treści. W przypadku wystąpienia w stosunku do Usługodawcy przez osoby trzecie z roszczeniami z tytułu naruszenia ich praw przez treści umieszczone przez Użytkownika, jest on zobowiązany pokryć w pełnej wysokości szkodę poniesioną przez Usługodawcę w związku z tymi roszczeniami wraz z rzeczywistymi kosztami obsługi prawnej.
  4. Użytkownik, który poweźmie wiadomość, że jakakolwiek treść umieszczona przez innego Użytkownika jest niezgodna z niniejszym Regulaminem, może zgłosić ten fakt Usługodawcy, przesyłając informację na adres issues@camprest.com.
  5. Usługodawca informuje, że w przypadku powzięcia podejrzenia lub stwierdzenia niezgodności zamieszczonych przez Użytkowników treści z niniejszym Regulaminem lub bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, uprawniony jest do ich usunięcia.
  6. Użytkownik przesyłając do Serwisu materiały multimedialne, udziela nieodpłatnej nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na ich wykorzystywanie przez Usługodawcę na następujących polach eksploatacji:
   • utrwalanie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo, zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo, wprowadzanie do obrotu, wprowadzanie do pamięci komputera, do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, do baz danych, publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworów i przedmiotów praw pokrewnych w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępnianie w Internecie np. w ramach dowolnych stron internetowych oraz jakichkolwiek serwisów odpłatnych lub nieodpłatnych), a także w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych z zastosowaniem jakichkolwiek systemów i urządzeń (m.in. telefonów stacjonarnych i/lub komórkowych, komputerów stacjonarnych i/lub przenośnych, a także przekazów z wykorzystaniem wszelkich dostępnych technologii np. GSM, UMTS itp., za pomocą telekomunikacyjnych sieci przesyłu danych),
 5. Dane osobowe
  1. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej nr L 119/1 z 4.5.2016) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
  2. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną.
  3. Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych (polityka prywatności), dostępna jest pod adresem www.camprest.com/...........
 6. Odpowiedzialność
  1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczanych przez użytkowników.
  2. Usługodawca dokłada należytych starań w celu zapewnienia każdorazowej, ciągłej i pełnej dostępności świadczonej Usługi, nie gwarantuje jednakże i nie odpowiada z ich dostępność oraz zastrzega sobie prawo zmiany, wycofania, zawieszenia lub przerwania dowolnej funkcji lub właściwości Usługi w dowolnym zakresie i w dowolnym czasie. Usługodawca informuje, że zmiana, wycofanie, zawieszenie lub przerwanie dowolnej funkcji lub właściwości Usługi nie wymaga uprzedniego ogłoszenia.
  3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem z Usługi, w szczególności spowodowane korzystaniem przez Użytkownika lub innych Użytkowników z Usługi niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
  4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy w korzystaniu z Usługi, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Usługodawca przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec oraz zdarzeń losowych o charakterze siły wyższej.
  5. Treści zawarte w Serwisie służą wyłącznie do celów informacyjnych. Dołożono wszelkich starań, aby zapewnić poprawność informacji zawartych w Serwisie, jednak Usługodawca nie gwarantuje, że są one kompletne, wyczerpujące, dokładne i aktualne. Wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z treści zawartych w Serwisie ponosi wyłącznie Użytkownik.
  6. Serwis może zawierać odesłania do treści zamieszczanych na innych stronach internetowych. Nie oznacza to, że Usługodawca lub autorzy treści zamieszczonych w Serwisie zajmują stanowisko co do treści umieszczonych na takich stronach lub ponoszą za nie odpowiedzialność.
 7. Reklamacje
  1. Reklamacje dotyczące Usługi winny być zgłaszane za pomocą poczty elektronicznej, na adres: issues@camprest.com.
  2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: datę i czas zdarzenia będącego przedmiotem reklamacji, adres e-mail wnoszącego reklamację oraz zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń.
  3. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni po ich otrzymaniu, w kolejności daty wpływu. W przypadku braku możliwości zachowania powyższego terminu Usługodawca informuje o tym fakcie osobę składającą reklamację, podając przyczynę przedłużenia terminu, jak również przewidywany czas udzielenia odpowiedzi.
  4. O sposobie rozpatrzenia reklamacji osoba składająca reklamację poinformowana zostanie pocztą elektroniczną, na adres poczty elektronicznej podany w reklamacji.
 8. Konkursy
  1. Usługodawca, w ramach Serwisu, prowadzi nieograniczony w czasie konkurs dla najaktywniejszych użytkowników, przy czym aktywność mierzona jest ilością dodanych do Serwisu treści (komentarze, zdjęcia, relacje z podróży, etc.), sumowaną miesięcznie.
  2. Ilość przyznawanych punktów za daną aktywność przedstawiona jest na podstronie konkursów pod linkiem www.camprest.com/pl/konkurs
  3. Z tytułu wygranej w konkursie opisanym powyżej, Usługodawca będzie przyznawał nagrody rzeczowe, dla 3 (trzech) użytkowników z największą liczbą punktów, przy czym wartość każdej nagrody nie będzie przekraczała kwoty określonej w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
  4. Usługodawca zastrzega sobie możliwość do odebrania użytkownikowi przyznanych punktów, które zostały zebrane w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami i celem konkursu (np. dodawanie nadmiernej ilości zdjęć, umieszczanie relacji z podróży podzielonej na kilka, dodawanie nie merytorcznych komentarzy, nieaktualnych punktów POI etc.)
  5. Dane zwycięzców wraz z podaniem nagród będą podawane przez Usługodawcę niezwłocznie po zakończeniu miesiąca.
  6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ogłaszania innych konkursów.
  7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania prowadzenia konkursu o którym mowa powyżej, bez podania przyczyny i wcześniejszego poinformowania użytkowników serwisu.
 9. Rozstrzyganie sporów
  1. Komisja Europejska od 15 lutego 2016r., pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr, udostępnia platformę internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Nasz adres poczty elektronicznej, jako potencjalny punkt kontaktu w tych sprawach to: kontakt@camprest.com
 10. Postanowienia końcowe
  1. Prawem właściwym dla zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
  2. Informacje zamieszczone w Serwisie są chronione prawem autorskim. Powielanie, tłumaczenie, wprowadzanie do pamięci, przetwarzanie na inne media elektroniczne jest zabronione. Kopiowanie i użytkowanie, również we fragmentach, jest dozwolone (za wyjątkiem korzystania w ramach dozwolonego użytku) jedynie po uzyskaniu zezwolenia Usługodawcy. Treść i struktura strony internetowej chronione są prawem autorskim. Powielanie informacji, wykorzystanie tekstów w całości lub jego fragmentów bądź materiałów graficznych, wymaga wcześniejszej pisemnej zgody. Prawo do publikacji i powielania przysługuje wyłącznie Usługodawcy.

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia …………………. . Poprzednia wersja regulaminu dostępna jest pod adresem www.camprest.com/en/terms-old